Městská knihovna Židlochovice

Nádražní 232 (Robertova vila)
Židlochovice
667 01
Tel.:734 874 629
knihovna@mk-zidlochovice.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa, Pátek:

8:00 - 11:00, 12:30 - 17:30

Knihovní řád

čl. 1
Všeobecná ustanovení

Městská knihovna Židlochovice (dále jen MK) je podle § 3 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen zákon) knihovnou základní poskytující veřejné informační služby.

čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Veřejné knihovnické a informační služby podle § 4 zákona spočívají ve

 1. zpřístupňování (výpůjčce) knihovních dokumentů z knihovního fondu MK formou presenční i absenční nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
 2. poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
 3. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 4. umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení (§ 2 zákona č. 151/200 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů).

čl. 3
Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 1. Uživatelem knihovnických a informačních služeb (dále jen uživatel) se může stát každý občan, kterému je vystaven uživatelský (dále jen čtenářský) průkaz na základě řádně vyplněné a podepsané přihlášky, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého, příp. přechodného byliště. Dětem do patnácti let podepíše přihlášku zákonný zástupce. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 2. Podepsáním čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky a uhradit případné ztráty a poškození půjčených knihovních jednotek. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15 let rodiče či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.
 3. Uživatelem přestává být ten, kdo
  1. se odhlásí,
  2. nevyužil žádnou z knihovnických a informačních služeb MK po dobu 2 let,
  3. nedodržuje knihovní řád MK,
  4. zemře
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně      osobních údajů je přílohou tohoto Knihovního řádu.

 

čl. 4
Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatelé jsou oprávěni využívat prostory knihovny k realizaci knihovnických a informačních služeb.
 2. Uživatelé jsou povinni
  1. dodržovat knihovní řád,
  2. zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek (zákaz konzumace jídla v prostorách knihovny),
  3. oznámit změnu příjmení nebo bydliště,
  4. šetrně zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy, vrátit je nepoškozené, nepůjčovat je dalším osobám,
  5. oznámit knihovně onemocnění infekční chorobou a zabezpečit dezinfekci vypůjčených knih,
  6. na vyzvání pracovníka knihovny předložit ke kontrole zavazadlo, vynesení knihy nebo časopisu z prostor knihovny bez záznamu o výpůjčce je pokládáno za zcizení,
  7. při ztrátě nebo poškození knihy nebo časopisu nahradit způsobenou škodu nepoškozeným exemplářem téhož titulu, pokud není náhrada možná, může se čtenář dohodnout s pracovníkem knihovny na jiné náhradě, např. jiným titulem srovnatelné současné ceny nebo finanční náhradou současné ceny titulu na trhu,
  8. ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického zpracování ztracené nebo zničené knihy nebo časopisu podle ceníku,
  9. uhradit opravu či náhradu poškozeného obalu knihy a čárového kódu.

čl. 5
Výpůjční lhůta

 1. Výpůjční lhůta je 4 týdny.
 2. Výpůjční lhůta činí:
  • knihy a časopisy 4 týdny
  • nové knihy a nové časopisy 2 týdny
  • povinná školní četba 2 týdny
  • výpůjční lhůtu knih a časopisů lze prodloužit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

čl. 6
Jednorázová výpůjčka a MVS

 1. Občan si může mimořádně bez čtenářského průkazu na základě předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu vypůjčit 1x ročně knihu nebo časopis dle přiloženého ceníku.
 2. MVS (meziknihovní vypůjční služba) - čtenář může požádat o zapůjčení knihy, která není ve fondu knihovny prostřednictví MVS z jiné knihovny. Čtenář musí bezpodmínečně dodržet termín vrácení knihy, určený půjčující knihovnou a respektovat i další jí stanovená omezení a zaplatit poplatek dle ceníku.

čl. 7
Využití výpočetní techniky

 1. Počítače umístěné v prostorách knihovny určené čtenářům jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici po zapsání do knihy uživatelů PC.
 2. Zprovoznění a vypínání PC provádí knihovník.
 3. Uživatel je povinen dodržovat Provozní řád Internetu a ovládat základy práce na PC.

čl. 8
Úhrada nákladů

 1. Uživatel je povinen hradit městu Židlochovice jako provozovateli Městské knihovny náklady vynaložené na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů Městské knihovny, podle § 4, odst. 4 zákona a skutečně vynaložené náklady dalších služeb podle § 4, odst. 3 zákona.
 2. Výše nákladů je uvedena v příloze knihovního řádu Ceník poplatků a náhrad a je jeho nedílnou součástí.

čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje veducí knihovny.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou Ceník poplatků a Poučení o ochraně osobních údajů
 3. Tento knihovní řád byl přijat radou města Židlochovice dne 
 4. Tento knihovní řád nabývá učinnosti dnem